مهندس علیرضا رضایی

معاونت سرمایه گذاری تکما

خانم کوثر قنده پور

مدیر انجمن نابینایان و کم بینایان نور اروند

مهندس محمد نجاتی

مدیریت روابط عمومی تکما

خانم اکرم حمراوی

مدیر موسسه مهرمعلولین ویانا اروند

خانم اکرم حمراوی 

مدیر موسسه مهر معلولین ویانا اروند

مهندس علیرضا رضایی

سمت:معاونت سرمایه گذاری تکما

مهندس علیرضا رضایی

سمت:معاونت سرمایه گذاری تکما

خانم هدی ناصری

مدیر انجمن هدی ناشنوایان آبادان

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها