تاریخ پایان

تاریخ شروع

مسئول پایش

مسئول اجرا

محل تعیین بودجه

وزن نسبی

فعالیت 

برنامه

وزن نسبی

هدف کمی

وزن نسبی

هدف کلی

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم طرفی

مجمع تکما

25

دعوت وجذب خیرین

جذب کمک های خیرین

 

 

 

 

35

ارتقاء سطح کیفی وکمی سرمایه گذاری وکارآفرینی معلولین

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

ارتقاء سطح کیفی وافزایش سطح کمی خدمات مجمع تکما

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم طرفی

مجمع تکما

25

تنظیم جلسات باخیرین وعضوگیری آنها

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم طرفی

مجمع تکما

25

مدیریت مالی وتامین اعتبارات

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم طرفی

مجمع تکما

25

تامین اعتبارات جهت سرمایه گذاری پایدار

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم طرفی

مجمع تکما

100

انجام امور ثبت وراه اندازی آن

ثبت وراه اندازی سمن کارآفرینی

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم طرفی

مجمع تکما

100

ایجاد برنامه ی واحد جهت تنظیم هزینه ها وکاهش میزان هزینه

تنظیم امور مالی خانه ی نور

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم ولد سلطان

مجمع تکما

35

سرکشی 33 پزشک هرشب حداقل 2نفر

تنظیم وتقویت امور درمانی معلولین

 

 

 

 

35

ارتقاء سطح کیفی وکمی درمان وارتقاء کیفیت ارتباط باخیرین

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم ولد سلطان

مجمع تکما

35

افزودن پزشکان تاسقف 10نفر

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم ولد سلطان

مجمع تکما

30

پیگیری بخش دارویی ودرمان

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم ولد سلطان

مجمع تکما

100

سرکشی خیرین خاص روزی حداقل 3نفر وافزودن خیرین حداقل تاسقف 10نفر

اجرای طرح چلچراغ

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

50

ساخت کلیپ

مستندسازی

 

30

ارتقاء سطح کمی

وکیفی خدمات  تبلیغات درجهت جذب خیرین

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

50

تعیین یک شعار تبلیغاتی

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

12.5

تنظیم وراه اندازی یک سایت تبلیغات کمی

ارائه ی خدمات اطلاع رسانی

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

12.5

ایجاد برنامه تلگرام

 

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

12.5

 

اطلاع رسانی به موقع درتلگرام

 

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

12.5

 

 تعیین سامانه پیامک گسترده

 

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

12.5

نصب بیل برد

 

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

12.5

 

ساخت اتیکت تکما

 

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

12.5

تنظیم برنامه دیجیتالی تبلیغات

 

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

12.5

 

پیگیری درگاه پرداخت اینترنت

 

 

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

20

ارتباط با صدا وسیما (دعوت آقای طالبی )

ارتباطات درون شهری

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

20

دعوت هنرمندان بومی

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

20

برقرراری ارتباط باهیئت مدیره ی صنعت نفت

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

خانم بیراتی

مجمع تکما

20

تنظیم یک نشست تبلیغاتی

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

مجمع تکما

مجمع تکما

20

ارتباط باروزنامه هفته نامه -خبرگزاری

 

 

 

 

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

مجمع تکما

مجمع تکما

50

پیگیری غرفه ی فرودگاه

سرمایه گذاری

10/5/96

10/2/96

مریم نیاکان

مجمع تکما

مجمع تکما

50

پیگیری نشست خانه ی فرهنگ

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها