جهت کمک به گروه تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان می توانید به دفاتر بخش معلولین یا کودکان تکما مراجعه نموده و در این امر خیر گام بردارید .

تکما ، توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها