شماره حساب کمک های مردمی گروه  تکما :

خیرین محترم  می توانند کمک های نقدی خود را به روش های گوناگون ارائه نمایند.

1) کمک به بخش توانمند سازی  معلولین گروه تکما

واریز نقدی به  شماره حساب 1047068300 بانک تجارت به نام انجمن نابینایان و کم بینایان نور اروند

2) کمک به بخش توانمند سازی کودکان  گروه تکما

 

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها