‍طرح کودکان بازمانده از تحصیل 
موسسه فکر پروری کودکان اروند (فبک) زیرمجموعه توانمند سازی کودکان گروه تکما با همکاری اداره بهزیستی شهرستان آبادان طرحی باعنوان «کودکان بازمانده از تحصیل» را در دست اقدام دارد.

‍  شرکت سر کار خانم نیاکان مدیر موسسه هدای اندیشه و سرکارخانم ناصری مدیرموسسه فکرپروری کودکان اروند در هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران چهارم و پنجم اسفند ماه 1395 دانشگاه شهید چمران اهواز

‍  پذیرش مقاله " تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر تداوم یادگیری در بزرگسالی : طرح پژوهشی ترکیبی " در هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران ، اسفند ماه 1395 در دانشگاه شهید چمران اهواز .

صفحه3 از10

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها