کارگاه فبک دکتر ناجی اسفند ماه 1393 

پنجمین دوره کارگاه  آموزش مربیان فکر پروری برای کودکان و نوجوانان (فبک) با مدیریت علمی دکتر ناجی . 

تکما،توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان

صفحه16 از16

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها