‍ ‍ ‍ حضور جناب آقای مهندس خیاط زاده ریاست محترم اتاق بازرگانی شهرستان آبادان در مجموعه فرهنگی آموزشی تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری ،آموزشی و کارآفرینی تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .

‍ ‍ حضور جناب آقای حاج حسین دشتی نژاد از خیرین شهر آبادان در مجموعه فرهنگی آموزشی تکما و بازدید از فعالیت های فرهنگی هنری ،آموزشی و کارآفرینی تکما در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان

‍  حضور جناب آقای مهندس حکمت مدیریت محترم شرکت پخش فراورده های نفتی در مجموعه تکما و بازدید ازفعالیت های فرهنگی هنری،آموزشی ، کار آفرینی و خدماتی مجموعه در جهت توانمند سازی کودکان و معلولین آبادان .

تولد اولین جوجه هاازدستگاه جوجه کشی که باهدف کارآفرینی دراختیاررضا علیپوراز معلولین شلحه ثوامرواگذارشده بود

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها