ح‍ضور مسولین دوهفته نامه مشاوران کسب و کار خوزستان در مجموعه تکما

 جلسه راهبردی مدیران تکما در حوزه توانمند سازی معلولین مورخ نهم شهریور ماه 1396 در خانه نور اروند زیرمجموعه معلولین گروه تکما برگزار شد.

‍  حضور جناب آقای دکتر آموزنده ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آبادان به همراه معاونین در مجموعه تکما

صفحه5 از43

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها