‍ حضور مسئولین محترم فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان در مجموعه معلولین تکما

‍ هفته نامه آوای خوزستان یک شنبه 29 مرداد 1396 و مصاحبه با مدیران خانه نور اروند زیرمجموعه معلولین تکما .

 نسشت هم اندیشی مدیران و کارشناسان گروه تکما با موضوع برنامه عملیاتی و پایش

 حضور جناب آقای ادیبی مدریت ورزش و توسعه اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند در مجموعه تکما

صفحه4 از40

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها