دکتر حسن کامران جهت حمایت از معلولین عزیز گفت که توجه به مسکن معلولین بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعات تماس

اینستاگرام

مجوزها